Hi ha antics noms de lloc de Mallorca que es resisteixen a desaparèixer. Els dos que presentam avui han anat canviat al llarg del temps allò que designaven i finalment han trobat refugi en dos magnífics pous comuns.

Hero donà nom a un antic poblament proper a Santa Margalida, existent com a mínim des de l'època romana. Posteriorment fou una gran alqueria islàmica que correspongué com a botí de guerra al comte d'Empúries el qual la convertí en cavalleria. Abastava les possessions de Son Femenia, Son Fluixà, Son Gebellí i Son Bonet i fou pertinença també dels comtes de Santa Maria de Formiguera.

A l'edat mitjana Hero designava un llogaret amb oratori propi, situat al creuer del camí vell de Maria (antic camí d'Hero) amb el camí de Son Llebre (antic camí de la Carrerassa). Al segle XVII el llogaret ja havia decaigut, les cases es trobaven en runes i de l'oratori només es conservava el trespol, tal com consta al Mapa de la Vila de Santa Margalida en el segle XVII, estudiat i publicat per Antoni Mas i Forners. L'únic vestigi que queda actualment és el pou, que es troba al costat de ponent de la moderna carretera de Petra a Santa Margalida, poc abans de la seva entrada a la Vila.

Coromines en el seu Onomasticon Cataloniae adscriu el nom als termes mossàrabs proposant dues etimologies: la paraula llatina erum com a nom d'un tipus de llegum i ero o eiro que en castellà o asturià antic tenia el significat de camp cultivat. Trobareu altres propostes etimològiques aquí .

Per la seva banda Judí apareix ja al Llibre del Repartiment de Mallorca com a nom d'un rafal de Pollença i d'una alqueria de Sineu, que aleshores englobava el terme de Sencelles. L'alqueria, situada entre Laiar, Cascanar, Ruberts i Pina, sofrí un gradual procés de segregació i les possessions resultants preneren el nom dels seus nous propietaris. Judí passà a designar la contrada i finalment alguns elements puntuals, entre ells el pou situat arran del camí reial de Sineu, famós per la seva posició i per les seves aigues. La posició perquè es considerava que marcava el centre o el cor de l'illa i l'aigua perquè es deia que augmentava la fertilitat de les dones. Segons l'etimologia tradicional (DCVB) el nom prové de la paraula àrab yahudi, jueu, tal vegada en al.lusió al propietari de les terres.

Hero, Judí. Per les parets d'aquests pous encara ressonen les antigues paraules.

 

Pou d'Hero

Pou d'Hero

Pou de Judí

Pou de Judí