Alforres, censals, talles, fogatges. La voracitat recaptadora de l'Administració vé de lluny. Del conjunt de tributs que gravaven activitats i béns a l'edat mitjana n'hi ha un que ha deixat la seva imprompta en el patrimoni etnològic i la toponímia de Mallorca: el delme. En virtut d'aquest impost els productors havien d'entregar al senyor, al rei o a l'església una part de la collita d'alguns productes del camp: gra, hortalisses, oli, raïms, bestiar... En el cas concret del delme de gra s'obligava a l'entrega d'una desena part de les quarteres recollides a l'era.

Per a depositar temporalment el gra fins a la seva entrega al recaptador es bastiren a les diferents possessions unes casetes específiques, conegudes amb el nom del Graner des Delme. Trobam el topònim -i la caseta- als municipis meridionals de la Serra: Planícia (Banyalbufar), Son Mas, Son Gual i Son Brondo (Valldemossa), Son Ferrà i Son Tries (Esporles) i sobretot a les terres sotmeses a l'antic Pariatge signat al 1323 entre el rei Sanç de Mallorca i el bisbe de Barcelona.

En trobam per exemple a Son Serralta, Son Fortesa i Son Puig del terme de Puigpunyent o a Galatzó, Mofarès, Son Martí, Son Sastre, Son Hortolà, es Capdellà i a la Vall Verda (Peguera) del terme de Calvià. De fet en aquest municipi la seva freqüencia les ha fet mereixedores d'una tipologia pròpia entre els elements inclosos al completíssim Catàleg de béns culturals a protegir del terme municipal de Calvià, aprovat enguany (BOIB nº 126 de 28 d'agost de 2009).

Els graners des Delme són construccions rectangulars de dimensions modestes -sobre els tres metres-, portal allindanat, volta de pedra i paredat en verd. Els exemples més elaborats presenten petites obertures a la volta -per introduir el gra- i als costats. Es localitzen a una certa distància de les possessions devora el seu camí d'accés.

Són el mut testimoni d'un sistema impositiu arcaic, que fou abolit al 1841.

 

Graner des Delme

Graner des Delme (camí des Graner des Delme, es Capdellà)

Graner des Delme de Galatzó

Graner des Delme (Galatzó)

Graner des Delme (Son Fortesa)

Graner des Delme de Son Martí

Graner des Delme (Son Martí)