Déiem aquí que els noms dels esculls predominen sobretot a la mitat occidental de Mallorca. Desconeixem si aquesta asimetria en la distribució és real o només reflecteix una recollida desigual dels topònims. En tot cas podem dir que és la costa andritxola la que presenta la major concentració, equivalent els seus deu noms a un vint-i-cinc per cent del total.

Afegirem que la major part dels determinants que presenten s'adscriuen a la categoria dels antropònims, per exemple escull d'en Barret o escull d'en Cagaalatxes. Foguerada, Gaspar es Xino, Patilla, Picat, Pujol, Rom, Romaní, Tort i Tabaquer són la resta de malnoms associats a esculls que coneixem, els quals suposam que majoritàriament identificaven algun pescador o mariner.

L'altre gran bloc el constitueixen els determinants que identifiquen el lloc on es troba la perillosa roca, per exemple esculls de na Vermella. Altres llocs pels quals s'indica la seva presència són sa Font Figuera, sa Galera, ses Figuerasses, Son Vent, caló de ses Faves, cap de Tramuntana, es Cavall, es Pas, es penyal Roig, es Pou Salat, es Ras, ses Olleretes, sa Plana o es Guix. La situació pot ser relativa, per exemple escull d'Enmig.

Finalment el darrer gran bloc el constitueixen els determinants descriptius de l'escull: esculls Blancs, escull Gratellós, escull Pla, escull Sotaiguat.

 

Esculls de sa Figuera (Estellencs)