Entre la pagesia de Mallorca era freqüent designar les construccions que semblaven molt antigues amb el qualificatiu "des moro".
Caseta des Moro, Claper des Moro, Era des Moro... i molts d'altres testimonien la referència que feia el poble
a un període llunyà de tres cents anys de durada durant el qual Mallorca fou musulmana.

Entre els llocs que duen aquest qualificatiu en destacaria dos: la Caseta des Moro situada a la Coma de Bini i la Caseta des Moro situada a la zona de Can Cullerassa.

La primera és una construcció que aprofita la configuració d'una gran roca per definir un espai habitable mitjançant el paredat en verd de tots els costats, fins al darrer crui. Aquest paredat fou realitzat amb notable cura però malauradament un gran desprendiment de la roca ha provocat la desaparició de la mitat de la façana principal, incloent el portal i el finestró.

La Caseta des Moro de Bini dóna consistència a la hipòtesi de Álvaro Galmés de Fuentes segons la qual moltes vegades la paraula moro està ocultant l'arrel prerromànica mor ("munt de pedres") la qual s'hauria fet opaca. Segons el mateix autor una variant reforçada morr estaria a l'origen del genèric Morro.

L'altra construcció destacada no té relació amb roques, però sí que sembla molt antiga ("del temps des moros"). La Caseta des Moro és una edificació amb els paraments de pedra i argamassa, i cantons reforçats amb peces de marès. El portal d'arc de ferradura, els finestrons, l'elevat pendent de la teulada  i la seva ondulació sobre el portal, el pou adossat, les pedres foradades de la façana disposades a mode d'anelles per fermar les bísties...ens revelen una construcció molt singular i, sortadament, ben conservada pels propietaris.

Caseta des Moro

Caseta des Moro (Bini)

Caseta des Moro

Caseta des Moro (Can Cullerassa)