Alt: del llatí altus, altum. Que sobrepassa el nivell ordinari o el d'altres coses de la mateixa espècie (DCVB).

En els nostres noms de lloc la paraula alt actua indistintament com adjectiu o com a substantiu. En el primer cas qualifica arbres o arbusts (pinar Alt, pins Alts, estepes Altes) o construccions humanes (caseta Alta, fita Alta) però on és més habitual és indicant la preeminència d'un relleu respecte dels seus veïns.

Amb aquest sentit és freqüent trobar la paraula al litoral: pesquera Alta, na Corbana Alta, na Jordana Alta, es Vellsmarins Alts, ses Varades Altes, timbes Altes, cap Alt, roca Alta, pedra Alta, punta Alta, penya Alta, penyes Altes. I també a l'interior: ses Parellades Altes, camp Alt, penyal Alt, tossa Alta, coves Altes, penya Alta, serra Alta.

Com a substantiu a Mallorca la paraula és sinònim de puig o penyal: Alt de Son Sastre (Calvià), Alt des pou Salat (sa Llapassa, marina de Llucmajor,). A la serra de Tramuntana i especialment als municipis d'Escorca i de Pollença és freqüent trobar elevacions que han estat destacades incorporant la paraula alt i el comparatiu més. Així trobam es Més Alt a sa Capella Blava i a sa Dragonera i es Més Alts a la muntanya de Moncaira.

Aquesta fórmula es sol completar afegint el nom de la zona on s'ubica el puig, dels quals en coneixem onze casos concentrats sobretot a Mortitx i a Almallutx. Es Més Alt de Llinars, es Més Alt des Pi, es Més Alt des Pujol, es Més Alt de sa pesquera des Gat, es Més Alt de Lavanor, es Més Alt de ses Basses, es Més Alt de s'Era Vella, es Més Alt des Prat, es Més Alt d'Almallutx, es Més Alt de sa coma des Ases, es Més Alt de sa serra Mitjana.

Però el nom més interessant d'aquesta sèrie és sens dubte un nom d'origen romà que va deixar-se d'emprar fa segles. Tenim notícia d'ell pel Llibre del Repartiment (1232) que en fa esment en descriure els molins situats a la síquia de la font de la Vila: "...comencen [els molins] a prop de la font que és dita Ayn Alemir i davallen per l'aigua de l'entrada propera a Palma Alta, en el terme de Sant Llorenç..."

El terme de Sant Llorenç ha estat ubicat a la zona de Son Sardina on el nom perviu en dues possessions: Son Llorenç Vell, ja enrunada, i Son Llorenç Nou. El descobriment i posterior excavació d'un campament militar d'època romana fundat al 120-110 ane a la zona de Son Espases ha reforçat la hipòtesis de que aquest sigui efectivament l'origen del nom de Palma Alta i en conseqüència s'ha reforçat també la identificació entre l'actual capital de Mallorca i la Palma fundada pels romans.

 

El Més Alt de Lavanor

Es Més Alt d'Almallutx

Palma Alta (Son Espases)