Queden algunes possessions a la Serra que conserven l'atractiu afegit de l'aïllament que els confereix el fet de no comptar amb cap tipus d'accés per als vehicles.

Són pocs casos perquè ja només queden els darrers reductes on el cost de la construcció de noves pistes sempre fou superior a la capacitat inversora dels seus propietaris. Són alguns exemples Can Catí al barranc de Biniaraix, es Salt a Estellencs o sa Costera a Escorca. Una d'aquestes possessions sense accés rodat és propietat del Govern Balear des de 1997. Es tracta de ses Figueroles situada al municipi de Selva. Amb una extensió de 273 hectàrees és dedicada segons la seva fitxa a refugi de caça i a la protecció del ferreret.

L'origen de la finca es remunta als temps immediatament posteriors a la conquesta on és denominat com a rafal Figueroles. En les obres que Ramon Rosselló Vaquer dedicà a Selva (Noticiari de Selva i Història de Selva, aquesta darrera amb col.laboració amb Jaume Albertí) trobam algunes referències ben interessants.

Així en un document de març de 1291 trobam a Jaume Andreu i la seva dona Guillemona, habitadors de l'alqueria Benimala (actual Binibona), que venen a Llorenç Redorta la part que que tenen al rafal Figueroles. Aquesta part havia estat adquirida pel seu pare Andreu de Tortosa a Berenguer de Menaguera, procurador de Blanca de Montcada, viuda de Berenguer de Montcada. El rafal era tengut en nom del rei a cens de dos morabatins.

Una altra notícia del 25 de febrer de 1464 refereix la confiscació dels béns de Pere Gamundí de Selva, entre els quals hi ha la muntanya anomenada les Figueroles, alou de Pere Descatlar, confrontant amb el camí de Lluc, seguint les penyes fins a la possessió de Joan Amer [Son Amer] i la muntanya dita les Solanes. Fou adquirida per Pere Morro que va oferir 9 lliures i 5 sous.

Comprovam una vegada més com els treballs de Ramon Rosselló -en Ramon de Firella- són un punt de començament obligat per a qualsevol estudiós de la història o de la toponímia de Mallorca. Intuïm també que la seva absoluta dedicació a la investigació i al buidatge dels arxius i el magre reconeixement obtingut li ha deixat un regust amarg, tal com es desprèn de la seva resposta en una recent entrevista:

Com crec que seré recordat ? Sincerament crec que com es boig de Mallorca.

NOTA: una figuerola és una figuera petita o jove però el topònim d'avui té tot l'aspecte de derivar del cognom Figuerola. Ens trobaríem per tant davant un cas més a incloure a la llarga llista de les feminitzacions que ja tractàrem aquí.

 

ses Figueroles (Selva)