Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu...Una bona sèrie de numerals cardinals són presents a la toponímia de Mallorca.

La major part d'ells fan referència a una superfície mesurada en quarterades: ses Vuit Quarterades, ses Deu Quarterades. A vegades és eliminada la unitat de superfície i així tenim simplement ses Deu o Ca ses Deu. En aquest cas no es pot descartar que el topònim faci referència en realitat a la productivitat del terreny mesurada en quarteres (ses Cinc Quarteres).

Una variant inclou la possessió a la qual pertanyen o pertanyien les quarterades, així a Campos trobam ses Deu de Son Lledonet o ses Deu de sa Vinyola. A vegades els cardinals formen part d'un malnom: Cas Deu de Bastos.

Els numerals cardinals també apareixen en alguns casos on s'ha donat un caire humorístic al batiament d'un lloc. És sabut que quan una finca es segregava i es construïen unes noves cases, aquestes solien rebre l'apelatiu de noves. Així trobam es Rafal Vell i es Rafal Nou.

Però algú a Manacor decidí anar més enllà i les noves segregacions de la finca es Rafal foren batiades com es Rafal Deu i es Rafal Onze.

I al mateix terme municipal hi ha la gran possessió de Son Mas de la Marina de la qual es derivà Son Mas Nou. I quin nom rebé una nova segregació, realitzada a l'entorn de 1897 ?. Heu encertat: Son Mas Deu.

Se veu que als manacorins d'un temps els agradava la broma.

 

Son Mas Deu (Manacor)