És una frase recurrent, sobre tot entre els polítics, la que diu que vivim en un estat de dret i les lleis estan per a complir-se. Però tots sabem que les paraules es troben bastant allunyades de la realitat. Que les llei van aprovant-se i modificant-se de manera successiva però que el seu grau de compliment és com a mínim deficient.

Enguany farà vint anys que fou aprovada la Llei 12/1998, de 21 de desembre, Llei del patrimoni històric de les Illes Balears. Dita llei va incloure una disposició transitòria tercera que establia que:

"1. Els ajuntaments de les Illes Balears que no disposin de Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric, aprovat definitivament, disposen d'un termini màxim de dos anys, des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, per modificar els seus instruments de planejament general, amb la finalitat d'incloure-hi el Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric.

2. En el cas d'incomplir-se aquest termini de dos anys, la formació del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric haurà de tramitar-se conjuntament amb la primera modificació o revisió de l'instrument de planejament general que es redacti."

Des del primer moment va quedar clar que aquesta disposició no es compliria i anaren succeïnt-se una sèrie de modificacions legislatives que han conduït a que vint anys després de l'aprovació de la llei  vint-i-quatre dels cinquanta-tres municipis de Mallorca encara no disposin d'un catàleg aprovat definitivament. Són els municipis d'Alaró, Algaida, Ariany, Banyalbufar, Búger, Bunyola, Campos, Capdepera, Estellencs, Lloret, Llubí, Llucmajor, Mancor, Montuïri, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sant Llorenç, Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu i Vilafranca.

Si no anam errats el darrer catàleg que s'aprovà fou el de Santa Margalida aviat ferà dos anys (BOIB nº 32 de 10 de març de 2016). Composen aquest catàleg 333 elements entre els quals destaca  la necròpoli de Son Real situada a la punta des Fenicis.

Una vertadera joia que caldria preservar amb major cura. Però aquesta és una altra problemàtica.

 

NOTA: l'allau legislatiu que patim no atura i des de l'u de gener de 2018 disposam d'una nova llei d'urbanisme de les Illes Balears. Segons les disposicions de la LUIB els catàlegs de patrimoni ja no podran aprovar-se de manera independent a la del planejament urbanístic general del municipi. Aquest fet comportarà sens dubte un alentiment en el ritme d'aprovacions definitives.

Si és així potser que d'aquí a vint anys més, al 2038, i tal com preveu la Llei de Patrimoni tots els municipis ja comptin amb el seu Catàleg...

 

Necròpoli de Son Real (Santa Margalida)