Any 2018 i a Mallorca continuam capolant el paisatge i la història a través de la construcció d'habitatges unifamiliars en el sòl rústic. Es tracta d'un fenòmen estès a tot arreu però que mostra un especial acarnissament sobre els turons de la comarca de Llevant que tenen vistes sobre el mar.

Un exemple. Passejant fa poc pel foravila serverí destriàrem a la llunyania un enorme caramull de grava escampant-se pel coster d'un turó.

Què és allò -demanàrem- , una pedrera ? No -ens respongueren-,  estan construint una casa sobre n'Artigues.

Carai, idò pel volum de material que s'està movent a l'obra no volem ni pensar com serà el casal !

Un casal que serà visible a quilómetres de distància donada la posició elevada on es situa. I unes obres que possiblement hagin afectat a un jaciment arqueològic ja que Javier Aramburu va donar a conèixer a l'abril de 2015 la troballa de fragments amorfs d'àmfores en aquest indret.

Perquè és de suposar que les obres de la parcel.la 141 del polígon 16 de Son Servera es duen a terme sense cap tipus de control arqueològic. I en realitat a qui li importen uns fragments de ceràmica quan hi ha en joc una operació d'un parell de milions d'euros ?NOTA: el turó on es construeix el nou casal rep el nom de n'Artigues, pertanyia a la possessió de Son Xerubí, fent partió amb la possessió de sa Resclò. El nom sembla esser el llinatge d'algun roter que treballàs les magres marjades que s'escampen pel putxet -queda encara la seva barraca-. Al Mapa de Mallorca de Mascaró Pasarius és identificat com a puig de s'Argelagar.

 

n'Artigues (Son Servera)