La porta Bab al Balad de la Madina Mayurqa (cristianitzada com a Bebalbelet), actual porta de Sant Antoni, era el punt d'on partien els dos camins principals que es dirigien cap a l'est de l'illa: el camí de Manacor i el camí de Llucmajor.

El camí de Llucmajor es desviava cap al sud-est i segons els mapes antics en arribar a la creu de Pedra Marbre prenia el rumb del llevant que mantenia de manera persistent fins arribar a la vila.

Fins a les costes de s'Aranjassa el camí travessava una zona plana on predominaven els terrenys inundats. Encara en temps de s'Arxiduc es destacava aquest tret com es dedueix de la seva descripció: "a la part baixa, sobretot a les proximitats dels dos torrents -torrent d'en Barberà i torrent d'Inca- el terreny és pantanós, creixent en ell jonqueres i tamarells; adés i ara s'hi troben pontets baixos."

El tram de camí situat entre la ciutat i el coll d'en Rabassa és conegut popularment amb el nom de camí Fondo, segurament perquè com passa amb el seu homòleg valencià, es situava a un nivell inferior respecte del camps circumdants i era procliu a sofrir inundacions.

Ara és difícil de saber perquè el traçat original del camí Fondo ha desaparegut pràcticament  en la seva totalitat degut a que es troba a una zona de l'horta Baixa molt afectada per les infraestructures. Començant pel tren de Santanyí (1917), seguint per l'autopista de l'Aeroport (1968) i acabant per la nova connexió entre l'autopista i el carrer Cardenal Rossell (2015).

Malgrat totes aquestes transformacions ha quedat fossilitzat un element del traçat originari del camí Fondo. Es tracta del pont mitjançant el qual el camí salvava el torrent Gros i que podem datar com a del segle XIX.

Vists els canvis experimentats a la zona ja té mèrit que el pont continui al seu lloc i que algú s'hagi preocupat de la seva conservació obligant a l'eliminació del mur de formigó que el va desvirtuar l'any 2015.


NOTA 1: Un document de 1289 recollit per Font Obrador va registrar un establilment de cases i d'horts a la porta de Mermelet, "illo entreforch carrarie de Lucmaior et de Montueri".

NOTA 2: Llabrés Bernal va recollir que el 14 d'octubre de 1885: "...hubo inundaciones en la zona del Molinar a causa de haberse desbordado el torrent Gros en el Coll d'en Rabassa y arrastrando las aguas cuanto hallaron al paso y convirtiendo el camino de Lluchmayor en cauce fueron a buscar salida en el Portitxol donde derrumbaron el pretil, causando no pocos daños a las viviendas y huertos cercandos."

NOTA 3: segons recull Gabriel Bibiolini en la seva exhaustiva obra Els carrers de Palma: l'apel·latiu del camí "era degut a la profunditat que el camí havia anat agafant com a conseqüència de l'erosió causada per les bèsties i les rodes del carros. Diuen que deien que mirant de lluny el pas dels carros semblava que els animals no tenien cames i avançaven arrossegant la panxa, i que els carros eren com a caixes arrossegades sense rodes."

 

Pont del camí Fondo, desfigurat pel formigó (2015)

Pont del camí Fondo (2018)

Traçat fossilitzat del camí Fondo sobre el pont

Autopista de Llucmajor Ma-19 sobre el traçat original del camí Fondo