Cas Xocolater és una possessió que manté el caràcter que només conserven aquelles cases que encara no han estat rehabilitades. De gran rusticitat, en destacaríem les restes d'esgrafiat de la façana, les mènsules de pedra del parral i les piques picades a la roca. I també la tafona, l'era i la soll enclotada de la part posterior. Això a part del seu entorn privilegiat i de la seva situació una mica apartada que ha fet que només sigui freqüentada per alguns pescadors i excursionistes.

La possessió no apareix al mapa del Cardenal Despuig de 1785 i la primera referència que coneixem és la de l'amillarament de 1829 on apareix com a propietat de Miquel Taverner i és valorada en 740 lliures:

"Dn Miquel Tavarne Pre per cases en dit lloch y per porcio de terras llemades Cas Sicolate en totes las seves pertinencies."

A l'amillarament de 1863 era de Guillem Taverner (a) Xocolater que apareix com a propietari d'altres terres del terme com les anomenades Can Fideu, s'Hortet, Can Rave o la Noguera.

Hi ha referències més antigues, del segle XVII,  a un Son Taverner que segons Joan Baptista Enseñat correspondria a una desmembració de Son Serralta i que segons Damià Ferrà(GEM) correspondria a un hort que confrontava amb el camí des Molí Vell i amb l'hort d'en Riera. Per tant no es podria establir una relació amb Cas Xocolater.

Sembla que a la fi ha arribat l'hora de la rehabilitació de Cas Xocolater i està bé que sigui així. L'alternativa és l'abandó i l'enrunament. Al mateix terme municipal però a l'extrem oposat tenim un exemple d'aquest destí: es Salt des Fonollar.

 

ACTUALITZACIÓ (20/08/2019): la primera referència coneguda de la finca és una escriptura de 1490 a nom de Michaelico Taverner i els Taverners també foren propietaris d’altres terres del terme com es Serral Blanc. El llinatge Taverner estigué lligat amb Cas Xocolater durant 500 anys essent el darrer representant Guillem Palmer Taverner. Agraïm aquestes precisions fetes per Guillem Ensenyat.

 

Cas Xocolater

es Salt des Fonollar