Les fites que marquen els límits de les finques són un element important dintre de l'univers de la propietat privada, tan arrelat a la nostra societat. Sense arribar afortunadament als extrems de la muntanya de Tor les disputes originades al seu entorn han estat motiu de pleits desde temps immemorials. Serveixi d'exemple la recollida per Ramon Rosselló i  Jaume Bover en la seva Crònica d'Andratx. Al llunyà any 1346 Ramon de Conflent comprà una finca a Pere Jovera però una vegada feta la fitació el primer es sentí perjudicat perquè Jovera li havia pres un tros de terra fent córrer algunes fites.

També són objecte de llegenda com la que conta que el comte Mal intentà moure les fites per tal d'incoporar ses Rotes Llargues de Son Hortolà als seus dominis de Galatzó.

Les fites són necessàries allà on no hi ha parets que delimitin les propietats i poden ser simples creus gravades a les roques com les que trobam a la partió entre Bini i es Colls o les que trobam a la partió entre Coma-sema i Solleric.

Les fites entre finques han donat lloc a la generació d'alguns noms entre els quals recordam el coll de ses Fites (la Trapa, Andratx), la fita del Pas de sa Torre (Artà), el garrover de ses Fites (Sant Joan, a dos llocs), el puig de sa Fita (Felanitx), el puig de ses Tres Fites (Porreres) i sa Fita Alta (Felanitx). Trobam la forma plural ses Fites a les proximitats del cementeri d'Artà i al poble de Sant Joan.

Són moltes les fites que hem topat al llarg dels anys. Ens crida particularment l'atenció la situada a les altures del puig d'en Pelat, fent partió entre Carroça i s'Ametlerar. I ho fa per les seves grans dimensions, per la seva forma que recorda una làpida funerària i per les seves inscripcions. A la cara nord llegim el nom AMELLERAR i a la cara sud llegim CARROSSA i l'any en que fou erigida: 1840. Malhauradament la fita deixà de ser funcional en el moment en què es delimità la divisió de propietat mitjançant una antiestètica reixeta metàl·lica.

NOTA 1: hem deixat de banda les referències a les fites que marquen les partions municipals, també generadores de noms i de disputes. Potser les tractem en una altra ocasió.

NOTA 2: sabérem de l'existència de la fita del puig d'en Pelat gràcies a Tomàs Mut. Qui sinó podria tenir una semblant curolla ?

 

Fita del puig d'en Pelat, entre Carroça i s'Ametlerar (Artà)