Les enormes extensions de les possessions d'un temps feien que la seva explotació es resolgués fent partions interiors i donant els diferents trossos a distintes amitgers. Així sabem que al 1660 Nicolau Quint de Morell era el propietari de la possessió de Morell (Artà). L'amitger principal era Pere Llinàs (a) Maganet que feia una renda de 200 lliures i 20 quarteres de forment. La propietat incloïa diferents explotacions satèl·lits -encara llavors anomenades rafals- cadascuna de les quals tenia el seu propi amitger:

-El rafal anomenat la Casanova (actual sa Canova), l'amitger del qual era Antoni Vives.
-L'olivar de Morell, amb el mateix amitger.
-El Rafal Pai amb Nicolau Pomar com amitger.
-Les Pastores, amb Joan Flaquer com amitger.
-El Rafal lo Ametlerar, amb Francescs Ballester com amitger.
-El Rafal lo Bartolí, donat a roters.

És immediata la identificació amb les propietats actuals excepte en el darrer cas. Què se n'ha fet del rafal lo Bartolí ?

Amb aquest nom s'identifiquen avui les terres magres que envolten el torrent de s'Estanyol o barranc de sa Canova i era pràctica habitual que les terres de pitjor qualitat d'una finca fossin explotades pel sistema de rotes.

La partió entre les possessions de Morell i sa Devesa era coneguda com la partió des Bartolí i el nom d'unes coves situades aigües amunt del pont des Barranc rememoren encara l'antic rafal.

Són les coves Bartolines, localitzades al costat oriental del tàlveg i ocupades esporàdicament fins a mitjans del segle XX. Sabem per Pedro Gelabert (a) Gatova que eren refugi de carboners i que en Tomeu Corrales de Bunyola fou el darrer.

Per la seva banda Jaume Sansó (a) Redó deixà escrit que a les coves, a l'entorn del 1947-1950, hi visqué una família amb pocs recursos arrribada de la Península, de llinatge Solano.


NOTA: Bartolí és un llinatge encara viu. Francesc de Borja Moll (Els llinatges catalans) dubta entre fer-lo derivar del radical germànic berht (brillant, famós) o d'un hipocorístic de Bartolomé amb el sufix -í. Altres hipocorístics semblants que apareixen als nostres topònims són Bartola i Bartolo, per exemple Can Bartola, Can Bartolo Corredor.

 

Coves Bartolines (Artà)

Partió des Bartolí