Bona part dels topònims són descriptius, ens informen d'alguna característica d'allò que anomenen. Així per exemple a ses penyes Roges, podem esperar trobar un coloració vermellenca de la paret rocosa. Esteim acostumats a veure determinants relatius a la grandària (sa clova Gran, es picó Gros, s'avenc Petit de Femenia), a l'amplària (cala Estreta, es parat Ample), a la longitud (s'esquena Curta, la vela Llarga), l'antigor (sa talaia Vella, es pou Nou), la posició (la Criança de Dalt, s'escull d'Enmig) i altres combinacions sense fi.

Però a vegades la descripció continguda a un topònim ens sorprèn i ens incita a visitar el lloc. Això em passà amb es càrritx Afilerat, nom que designa un pendís coster del cap Ferrutx, situat en el sector conegut ja d'antic com sa Vaca. I el que trobam al terreny és ni més ni menys que el que diu el topònim: curioses fileres de càrritx que descendeixen cap a la mar separades per fileres buides on la configuració del substrat impedeix el creixement de la gramínea.

El que no podem aclarir amb la visita és si es tracta d'una denominació antiga o moderna. Per això haurem de fer un altre tipus de visita, canviant l'aire lliure de les marines per l'aire tancat de les biblioteques i els arxius. Un ambient diferent però igualment engrescador.

 

Càrritx Afilerat

es càrritx Afilerat

sa Vaca
sa Vaca (cap Ferrutx)