Les cases de s'Alqueria Vella d'Avall (o sa Curia Vella o Can Sard) estan llestes per acollir el Centre d'Interpretació del Parc Natural de la Península de Llevant. És d'esperar que els seus visitants puguin informar-se de les característiques naturals que motivaren aquesta declaració. Segurament i com és habitual quan s'inauguri hi podran trobar panells explicatius sobre la geologia, sobre la fauna i la flora o sobre el paisatge que ha estat modelat per l'acció de l'home.

També hi haurà potser algunes notes sobre els jaciments arqueològics que s'han conservat enlairats per les serres dels voltants (al puig Figuer, al coll de sa Barrereta) i sobre la història de la possessió, vinculada juntament amb altres rafals (Binialgorfa -avui l'ermita de Betlem-, la Devesa, el Verger, Son Petro, el rafal Guiot, el Gibel, la Muntanya) a la gran possessió de Son Morei, la qual estenia els seus dominis fins al puig d'en Morei -avui sa Talaia Moreia.

Potser també s'inclogui alguna referència a les dures condicions de treball dels nombrosos establidors que poblaven els Establits de s'Alqueria i a les penalitats viscudes pels presoners republicans obligats a treballs forçats -la construcció del camí des Presos- i concentrats al campament des Soldats a principis dels anys quaranta. O fins i tot a les rutes del contraban de postguerra, que tenien un dels seus amagatalls a les mateixes cases.

El que ja no podran apreciar els visitants del centre serà la senzillesa i rustiticitat que caracteritzaven les cases ja que aquest caràcter ha desaparegut a conseqüència de les obres de rehabilitació dutes a terme per encàrrec de la Conselleria de Medi Ambient. La necessitat d'adequació als nous usos no es posa en dubte pero sí la intensitat de la reforma.

Les obres han comportat l'augment de l'altura del porxo rompent-se la continuitat original de les cobertes dels distints cossos. Han suposat l'engrandiment dels dos finestrons, l'eliminació de les construccions auxiliars situades entre la casa i l'era i dels pedrissos situats al costat del portal, l'eliminació de les cobertes del porxo del forn de pa, de les solls i de les bovals i la consolidació dels seus murs amb una capa de ciment. No s'han aprofitat, ni tan sols parcialment, les antigues teules que han estat substituides per teules noves de gran impacte visual -si bé és cert que aquest s'anirà s'amortiguant amb el temps.

Finalment el més incomprensible és el repicat de l'antic arrebossat de la façana que ha deixat la pedra vista, una solució que no trobareu a la façana de cap possessió artanenca.

En fi tractant-se d'una actuació de rehabilitació duita a terme per una administració pública que compta amb els mitjans necessaris hagués estat desitjable una actuació més respectuosa amb l'arquitectura tradicional, un valor que també ha de ser preservat al Parc Natural.

Sort que a l'altre costat de la balança hi podem posar algunes actuacions positives com són la recuperació de les dues sínies o de l'edifici de sa Tafona.

s'Alqueria Vella

s'Alqueria Vella d'Avall (2004)

s'Alqueria Vella d'Avall (2009)

s'Alqueria Vella

s'Alqueria Vella d'Avall (2004)

s'Alqueria Vella

s'Alqueria Vella d'Avall (2009)