Si es contempla la serra de Tramuntana des del Pla una muntanya destaca sobre les demés. Es tracta del puig de Massanella, segona altura de l'illa per altitud (1.364 m) però relleu preeminent per la seva situació més apropada a les poblacions del Pla. No debades apareix documentat com a puig Major de Massanella o puig Major de Lluc, en contraposició al puig Major de Son Torrella , sostre -escapçat pels militars- de Mallorca. Amb els seus germans menors puig de ses Bassetes i puig de n'Alí el Massanella forma un conjunt ben característic que presideix l'horitzó de tramuntana.

Potser fou aquesta majestuosa presència la que motivà l'origen del seu nom entre les comunitats islàmiques de l'illa, segons l'etimologia aportada per Joan Coronimes. Aquest autor deriva el nom de dues paraules àrabs: manzal que significa "hostal", i ílleh que és el nom de la divinitat. La conjunció donaria Manzal ílleh "Hostal de Déu", en el sentit d'hostal sublim o magnífic.

Hi ha una etimologia alternativa basada en la paraula llatina mattiana que ha originat la paraula maçana (poma). A part de no veure gaire relació entre el Massanella i les pomes (com no siguin les pomeres bordes) em captiva la bellesa de l'etimologia de Coromines i no m'estranya que els déus hagin escollit el Massanella per residir-hi.

 

Massanella
Massanella nevat
Massanella des del pla
Massanella