Les intervencions arqueològiques efectuades en el mercat del Born de Barcelona varen treure a la llum una part de la trama urbana setcentista de l'antic barri de Vilanova de Mar. De la xarxa viària recuperada ens ha cridat l'atenció el nom del carrer dels Corders de Viola. Tal com s'explica aquí el nom és degut a la ubicació d'artesans encarregats de la confecció de cordes musicals. Com a matèria primera feien servir budells de xots, anyells, ovelles i bocs castrats, la qual cosa feia necessària una localització allunyada del centre urbà.

Segurament seria aquest mateix fet el que explica la localització a ses Set Arenes, o sia a Can Pere Antoni, d'unes cases dedicades a la fabricació de cordes de guitarra. En tenguérem la primera notícia gràcies al mapa de Josef de Font, datat el 21 d'abril de 1800, que les representa a prop dels molins de ses Troneres i les etiqueta amb una referència toponímica que en el seu moment ens semblà estranya: "Cuerdas de Guitarra".

Sabérem més sobre aquestes cases gràcies a l'article de Damià Ferrà Ponç sobre l'hort de Salaverd (GEM). Segons aquest autor al 1695 l'hort era propietat d'una família de mercaders i tenia cases, sínia i safareig. Hi havia també tres molins de vent fariners (molinar de Salaverd), les cases del Molí Vell, les cases de ses Cordes de Guitarra i les cases de sa torre des Molí.

A la segona mitat del segle XIX era encara viu el record d'aquestes cases com mostra la descripció que féu Bartomeu Ferrà i Perelló d'aquesta zona anomenada per ell es camps Llisos:

"És una gran esplanada ran de mar que comença devers la fàbrica del Gas i acaba a les Set Arenes, o sia a Can Pere Antoni. Hi ha sa font de sa Banyeta, i una casa a on hi feien cordes de guitarra. I...ja no hi ha res pus".

Avui sí que hi ha moltes coses prop d'allà on antigament hi feien cordes de guitarra.

 

Carrer dels Corders de Viola (mercat del Born, Barcelona)

 Molí de ses Troneres (1987)

Molí de ses Troneres 2014

Molí de ses Troneres (2014)