Una boval és un tipus d'estable dedicat específicament als bous, la principal força animal emprada antigament per llaurar els camps. A Mallorca i segons es desprèn de la toponímia predomina la forma boal i així trobam noms com la coma de sa Boal (ses Algorfes), el camí de sa Boal (s'Àguila), el prat Boal (Xiclati), la font de sa Boal, la boal de ses Serveres o la boal de ses Fonts (Son Fortuny).

Com en la major part de construccions ramaderes predomina la forma rectangular allargada i presenten elements típics com són les menjadores. En les construccions allunyades de les possessions s'hi sol associar una caseta com habitatge de l'encarregat dels animals.

Les bovals poden ser senzilles i de factura rústica com per exemple la boal de ses Fonts que trobam a l'alzinar de la possessió de Son Fortuny (Estellencs), escenari segons conten d'un enfrontament entre els encarregats dels animals que acabà en tragèdia: el somerer matà a l'egüer (Son Fortuny, nom per nom).

També trobam edificacions que serien dignes d'un magnat amb cobertes de voltes de creueria resoltes en marès. N'és un exemple paradigmàtic sa Boval de Galdent, construïda en plena època d'esplendor de la possessió llucmajorera, quan era la més valorada del terme. Per la inscripció de la clau de la volta sabem que es començà a construir dia 25 d'abril de 1752 i fou acabada el 26 d'agost del mateix any.

Un altre nom que podem aportar és el de sa Boal de ses Egües, localitzat a la marina de Son Mas Nou (Manacor). Del nom ja podem deduir que aquestes construccions no es limitaven a servir als bous sinó que també foren emprades per a tota casta de bestiar gros (muls, someres, egües...).

Ho podem comprovar a un inventari de la possessió de Galdent, fet el 7 de març de 1741, aportat per Bartomeu Font Obrador en la seva Història de Llucmajor. No hi havia cap bou, sinó onze egües, dos poltres, tres pollines, dos pollins, quatre muls, una mula, tres someres i un gorà.

Per la seva curiositat reproduïm la relació, en la qual el notari consignà diligentment l'edat i el nom dels animals:

A la boval:

En primer lloc una egua de 18 anys dita n'Alea
I una altra de 17 anys dita na Gual
I una altra de 17 anys dita na Coixa
I una altra de 12 anys dita n'Artanenca
I una altra de 9 anys dita na Grisa
I una altra de 8 anys dita na Venturera
I una altra de 12 anys dita na Bregada
I una altra de 12 anys dita na Moreu Cara Blanca
I una altra de 8 anys dita na Bregada na Filla de na Sella
I una altra de 6 anys dita na Mitja Lluna
I una altra de 6 anys dita na Groga
I una poltre de 4 anys
I tres pollines d'un any
I un poltre de 3 anys
I dos pollins d'un any
I un mul d'un any
I dos muls de tres anys
I dos muls de dos anys
I una mula de dos anys
I una somera de cinc anys
I una altra de quatre anys
I una altra de dotze anys
I un gorà de set anys

sa Boval (Galdent)

sa Boval (Galdent)

Boal de ses Fonts

Boal de ses Fonts (Son Fortuny)