Avui recuperarem un nom històric que havia perdurat fins als anys setanta moment en què els espeleòlegs la redescobriren i li canviaren el nom pel més banal de cova des Galliner amb el que és coneguda avui en dia.

El nom original era cova de Frabacar o de Fra Barracar i l'estrany determinant apareix profussament a la documentació del monestir de Lluc des de finals del segle XVI. Designava l'hort que s'adossa al costat est del monestir el qual apareix anomenat indistintament com a camp, clos o rota de Frabacar. Als registres del segles XVI i XVII són meticulosament consignades les barcelles de xeixa, ordi i blat per sembrar a Frabecar, el forment collit a la tanca de Fra Baquar així com les despeses aparellades a distintes tasques fetes a l'indret: aixercolar el blat de Frabaquar, llaurar la tanca de Fra Baquar, entrecavar l'ordi i el llegum, sembrar en el clos de Fravacar, segar el camp de Fravaquar, serrar polls a Fravacar, fer l'albelló, fer la calçada de l'aigua, conduir les aigües de la canal de Fra Becar fins a l'hort...

Al segle XVII el clos de Fra Bacar fou tancat de paret i també foren anotades les corresponents despeses: per tancar la rota que es diu Frabacar, per arreglar la paret de Fra Bequar, per les armelles i una clau per la portella de Fra Bechar...

En fi el portal oriental  del monestir es coneixia com el portal de Frabacar com sabem per les reparacions fetes al 1664 i també és citat el torrent que drena Marjanor com el torrent de davant Fra Vaquar.

Però tornem a la cova. Si bé la tradició majoritària afirma que la imatge de la Mare de Déu de Lluc fou trobada en el lloc ocupat actualment per l'església, també s'ha dit que les llums celestials que cridaren l'atenció del pastoret moro que campava pel racó d'en Malonda (Son Macip) allà on realment el conduïren fou a la cova de Frabacar.

N'és un testimoni l'anònim col.legial que al 1758 va redactar l'opuscle titulat Castillo de la Cristiandad de Mallorca el qual dedicà a la cova les següents paraules:

...que allí detrás, y muy cerca del colegio de Lluc hay una cueva la que si por algunos, y por sola tradición, se llama la cueva de Frabrecar, es por otros llamada la cueva de Fra Berrecar, corrompiéndose tal vez los nombres con la antigüedad del tiempo, tomando, lo más cierto de aquel devoto ermitaño o religioso la nominación la cueva y aquel puesto llamado el Barracar. Bien es verdad que hoy día sólo hay un agujero que mira al cielo y aún con sola escalera se abaja, pero hay otro que si bien sólo un muchacho a patas y a semejanza de gato puede entrar, pero este a mi entender con el discurso de tantos años 1050 o 1060 que han precedido o con la conmoción de tantos peñascos y piedras que para la fabricación de la iglesia y colegio se son conmovidas, éste se ha cerrado y cubierto en parte, estando pero como pienso, en aquellos tiempos con más comodidad para retirarse y entrar y salir de la misma cueva aquel tal vez, retirado, y devoto de María del Barracar. En esta cueva a mi entender veneraba aquel devoto a esta preciosa figura de María y es muy creíble que ya en vida o despúes de la muerte, antes o despúes de la fundación de dicha parroquia se colocase a lo público de la iglesia para ser de todos venerada.

Segurament a causa de la incomoditat de l'accés a la cova en algun moment s'escollí un racó més adient per la visita dels nombrosos devots que acudien a contemplar el lloc del miracle.  Fou triat un racó situat entre dues penyes devora el cim del pujol des Misteris i el lloc quedà assenyalat al 1910 amb una creu de ferro forjat. Quedava oficialitzat així el lloc de sa Trobada.

NOTA: potser el nom antic de s'hort Gran de Lluc tengui a veure amb el fet de què els terrenys del monestir pogueren ampliar-se gràcies a la venda de la possessió des Barracar situada al camí de Caimari. El nom antic que apareix grafiat de les mil maneres que hem vist i més (Fra Baquar, Frabechar, Fra Vacar...) encara era emprat al 1975 com va poder comprovar el pare Rafel Juan de boca de Francisca Rullan la qual afirmà:

"aquesta cova que hi ha a damunt de s'hort Gran se deia sa cova de Fra Barracar no sé ni perquè ni perquè no".

 

Cova de Frabacar

Cova des Galliner, antigament dita cova de Frabacar o de Fra Barracar

sa Trobada

sa Trobada (pujol des Misteris)