En el Llibre del Repartiment (1232) apareixen alguns topònims que semblen remetre a noms de sants (hagiotopònims). Trobam referències per exemple a les alqueries Sant Marti Labemraym i Sant Vicent, ambdues a Pollença,  les alqueries Santa Famia (actual Femenia) i Sant Maior al terme de les Muntanyes, l'alqueria Sant Martí a Petra,  el rafal Sancti Anni a Inca, el rafal Sant Esteve a Sineu i les alqueries Sancta Eulalia i Sent Laurenz (Son Llorenç) al terme de Ciutat.

La majoria d'autors han vist en aquests noms pervivències paleocristianes llevat d'alguna notable excepció com la de Guillem Rosselló Bordoy que proposa una etimologia no gaire convincent: segons aquest autor ens trobaríem davant derivats de la paraula àrab sanad que signfica costa o pujada.

Com a tants altres aspectes que féu notar per primera vegada fou el nostre cronista de referència, el manacorí Joan Binimelis, el primer que es referí a aquest grup de noms en la seva Història General (1595):

“En lo qual [Llibre del Repartiment] se troben noms y vocables imposats per los primers Christians en diversos llochs de la Illa com son Sant Martí de la  Cova en lo territori y terma de Alcudia y Sant Vicent en lo lloch y terma de Pollensa y Santa Ponsa en lo destricta y terma de Calvia y altres sens estos los quals trobaren ja los Moros imposats per los Christians qui primer que ells les havien subjugades y posehidas.”

Està clar que Binimelis tenia un interès especial en emfatitzar una suposada antigüetat del cristianisme a l'illa i que d'altra banda va afegir erròniament Santa Ponça, que de fet no apareix citada al Llibre del Repartiment sinó a les cròniques àrab i cristianes de la conquesta. Tant se val. Més enllà dels possibles errors continguts en la seva obra Binimelis sempre ens proporciona interessants informacions històriques i geogràfiques de la Mallorca del segle XVI. No debades l'hem aprofitat en els següents vint-i-nou articles de la present web:

Almallutx, Cala de Sant Jeroni, Can Bregat, Canaleta de Massanella, Cap Fabioler, Caseta dels Milicians, es Convent Vell, Cova d'en Pardines, ses Covetes, s'Esclop, ses Ferles, sa Fita del Ram, Font de Fartàritx, Font de Malany, Font de sa Roca, Font Saura, Font de Vàritx, sa Mata Escrita, Meravelles, Molins d'Almallutx, Musclo de les Cordes, Pas des Moros, Pòpia, Pou Sobirà, Puig des Corral des Moros, es Rajolí, es Refrescador, Torre Cega, Verger.NOTA: Dia 12 de gener es compleix el quatre-cents aniversari de la mort del metge i capellà Joan Binimelis (1539-1616). Aprofitant l'efemèride i per tal de difondre la seva figura i la seva obra el Museu d'Història de Manacor ha organitzat  un cicle de conferències i una exposició que serà inaugurada el proper dia 6 de febrer. Hi quedau convidats.

 

« La cova de Sant Marti dins la qual està una iglésia ahont los habitadors de Alcúdia solen anar ab processons de la iglésia major, majorment per las necessidats de aygües. »