Hi havia possessions que per la seva extensió no podien ser explotades per un sol amo. N'era un exemple Son Fortesa de Puigpunyent que l'any 1863 abastava 842 quarterades i es subdividia en diferents porcions, cadascuna amb les seves respectives cases. Hi havia sa Casa Nova, també coneguda com sa Vinya, que situada sota el puig de na Fàtima era la més moderna i la més propera a les cases principals. Més llunyanes es trobaven les finques de sa Muntanya i de sa Cova. A partir de 1820 a les anteriors s'hi s'afegí s'Ermita una vegada l'abandonaren els darrers ermitans.

A través dels llibres del puigpunyentí Onofre Martorell coneixem alguns testimonis de les darreres persones que varen veure plenes de vida aquestes edificacions. Ens conten que era habitual per exemple aixecar-se a les quatre o les cinc del matí, fer una trullada d'oli (tant sa Cova com sa Muntanya disposaven de tafona) i després anar a caçar. Era habitual també fer carbó i es duien a terme diverses activitats industrials i extractives. Per exemple Julià Martorell (a) Filletes i el seu germà elaboraren les darreres teules a sa Teulera, instal.lació que havia estat reoberta l'any 1936 i definitivament tancada l'any 1947. O Guillem Morey que quan era al.lot va treballar a les mines de carbó de sa Cova, explotades durant un breu període de temps.

Empraven el corn per comunicar-se i els més petits havien de recórrer llargues distàncies fins a l'escola del poble. Les nines solien anar a la font de s'Arreplegada una vegada cantats els goigs. I recorden algunes personatges lligats a aquelles terres com en Biel Teuler, el sen Caparrot, el jardiner de la possessió -en Biel des Salt- o aquell capellà que volia cobrar per les mòltes fetes al molí Nou.

Ara edificacions com el molí de Dalt, sa Teulera, s'Ermita, sa Cova o sa Muntanya es troben abandonades i enrunades. Però cap dels entrevistats semblava enyorar la vida d'aquell temps. Aclaridora fou la resposta donada per Bartomeu Ferrà Morey (1907-1986) -mestre Tomeu de sa Casa Nova- a l'entrevistador:

-Vos agradava aquella vida ?

-Allò no era vida. T'esclataves a fer feina i no tenies mai dos reials.

 

sa Cova (Son Fortesa, Puigpunyent)

sa Muntanya (Son Fortesa, Puigpunyent)