No estava gaire encertat l'equip que va elaborar el Catàleg de protecció del patrimoni del municipi Santa Margalida al manco quan va inventariar els molins d'aigua del terme municipal.

Primer error. Llegim que l'element EE 24 Molí de s'Hort des Mestre és qualificat com a molí d'aigua quan en realitat és un molí de vent aiguader. Era un enginy que no s'emprava per moldre sinó per extreure aigua com tants d'altres arreu de l'illa però especialment a Palma, Campos i sa Pobla. En realitat els podríem qualificar com a sínies però ho deixarem fer per no embullar.

Segon error. Es fa una fitxa sobre l'element EE 26 Molí de sa Dragonera deixant ben clar que no ha estat localitzat. El més curiós és que al mateix catàleg però a l'apartat de jaciments arqueològics sí que apareix descrit i fotografiat (jaciment JA 124). Podríem dir que no hi hagué massa coordinació dintre de l'equip.

Tercer error. Llegim a la fitxa de l'element EE 25 Molí de s'Estret que  "abans de la reforma recent que ha implicat la desaparició de la casa, a sobre del portal hi havia la següent inscripció: Joan Molines...fet lo molí die 20 abril any 1768"  i també que "la casa ha estat enderrocada i s'ha construït una nova sense interès patrimonial".

Algú es va errar de ple  i va anar a veure una construcció que no era la que tocava i també va grafiar erròniament als plànols el molí, ja que el va situar a la parcel·la 132 del polígon 10, un lloc on seria impossible l'existència d'un molí d'aigua.

Però vegem la part possitiva de l'assumpte. En aquest cas ha estat un motiu d'alegria llegir que l'element havia desaparegut i comprovar que el molí de dos cups que va construir Joan Molinas i que ja apareix al mapa el cardenal Despuig es conserva al lloc on havia de ser, al costat del torrent de Binicaubell, just en el 250 aniversari de la seva construcció.

 

Molí de s'Estret (Santa Margalida)