Devora el portal d'algunes possessions i cases de fora vila es conserven pedrissos amb escalons que facilitaven muntar les cavalleries. Són els anomenats colcadors i com altres elements constructius els trobam formant part d'alguns topònims. Curiosament la major part d'aquests noms s'associen a les novies.

Així trobam el Garrover des Colcador de sa Novia devora el camí des Pas Ample a Capdepera o el camí des Colcador de sa Novia a Felanitx. Sobre aquest darrer llegim a la Revista Dies i Coses núm. 157 que "just en tombar cap a la bassa des Coll hi havia una pedra grossa a la part dreta del camí vora la fondalada que també servia per pujar als carruatges les nuvies d'aquell indret".

El més conegut d'aquests colcadors és el de Santa Maria ja que ha donat nom a una casa del terme situada a la partió amb Marratxí segons s'entra pel camí de Ciutat. A la Revista Coanegra núm. 46 Mateu Morro Marcè explicà l'origen del nom:

"Em contaren que quan es casava qualque al.lota de Es Serral, com que el camí era molt dolent, la novia davallava a peu fins Es Colcador, i allà pujava al carro per anar a l'església. Perquè a Es Colcador hi ha una pedra grossa que servia per això mateix, per enqualcar-se a un carruatge".

Sobre el mateix indret Andreu Bestard Mas recollí a la Gran Enciclopèdia de Mallorca. "El nom prové d'un antic costum segons el qual els noviis que tenien la residència a fora vila hi anaven a cercar la cavalcadura. En arribar-hi, el novii pujava dalt el cavall o la mula i darrera s'havia de posar la novia. Per per-ho, l'ajudaven a pujar dalt d'una pedra d'uns sis pams d'altària arrambada a la paret de la casa."

La pedra encara hi és arrambada a la paret de la casa però és més baixa del que diu l'article, concretament fa mig metre d'altura. En tot cas és destacable el fet que la pedra hagi perdurat com a mínim durant dos segles de reformes, ampliacions i asfaltats de la carretera de Palma a Alcúdia.NOTA: els colcadors són elements senzills i poc ornamentats. Hi ha algunes excepcions com els que s'integren a la façana barroca de la possessió d'Alfàbia o el la possessió de es Rafal (Banyalbufar) i el seu enigmàtic rostre esculpit.

 

Colcador de sa Novia (Santa Maria)

Colcador de es Rafal (Banyalbufar)

Alfàbia (Bunyola)