Per trobar la relació entre música i toponímia només ens caldrà cercar noms d'instruments i d'instrumentistes, especialment d'aquells relacionats amb la música popular.

Apareixeran així molts de malnoms que s'han construït sobre la base d'aquest tipus de noms. Les castanyoles han donat Can Castanyola. Els tambors han donat Son Tambor, Can Tambor, Can Tambora, Cas Tambor o Cas Tamborer que a la zona de Sant Joan i Vilafranca s'ha transformat en Ca s'Estamborer aglutinant l'article amb el nom (es Tamborer). Els violins han donat Son Violí, Cas Violí, Can Violí o variants com Son Violinet i na Violina. Les guitarres han donat Can Guitarra, Can Guitarreta, Can Guitarró o sa Guitarreta. Les xeremies han donat Can Xeremia i Cas Xeremier. Les flautes i fabiols han donat Can Flauta, Can Fabiol, el camp d'en Flauta i el serral d'en Flauta a Llucmajor o el cap Fabioler de l'extrem occidental de Mallorca.

Trobarem també algunes metàfores que han donat nom a accidents geogràfics: recordam ara la roca del Tamboret a Pollença o es Orgues a la punta de sa Creu del port de Sóller.

NOTA 1: alguns d'aquests noms ja han caigut en desús com el penyal des Tamboret localitzat a la zona del pas des Ruc que fou transmés per Joan Sastre, amo de Bini Petit, al pare Rafel Joan. I d'altres només perviuen a les antigues cartografies com les desaparegudes cases de ses Cordes de Guitarra.

NOTA 2: els amillaraments a vegades desvetllen l'origen d'aquests i d'altres malnoms. Així al d'Estellencs de 1863 trobam a Jaume Palmer (a) Xeremier com a propietari de Cas Xeremier.

 

Roca del Tamboret (Pollença)

Es Orgues (Sóller)