Una trompa és instrument de vent i llegim aquí que les trompes i els trompadors foren ja referenciats per Ramon Llull en la seva Doctrina pueril i el Novell tractat d'Astronomia. També apareixen a la Crònica de Ramon Muntaner (capítol 296) quan diu que a les festes celebrades pel rei Alfons en ocasió d'armar un seguit cavallers: "ans cascu sen anava axi ab trompes e ab tabals e ab flautes e ab sembes, e ab mols d'altres instruments".

Els trompadors són anomenats també trompers i encara que no trobam el terme a cap diccionari sí que ens apareix a la toponímia de Mallorca. A Felanitx i Manacor tenim Can Tromper. A Petra trobam el molí d'en Tromper i Felanitx el molí de Can Tromper. Per la seva banda trobam Trompa com a malnom a Campos (Ca na Trompa, Son Trompa), Montuïri (Son Trompa) i Santanyí (Can Trompa).

Un cas singular és el que se'ns presenta amb la possessió anomenada ses Trompes, situada a Palma al costat de la carretera de Manacor i entre les possessions de Can Broca (desapareguda), Son Ramions, Cas Jutge, Can Nofre Serra, Son Pobanya (desapareguda), es Camp de Déu (desapareguda), Son Siurell (desapareguda) i Son Malferit (desapareguda).

Una possible explicació del nom és que fes referència a un arrendatari de la possessió que fos de malnom Trompa i que el nom s'hagués feminitzat com hem vist en altres llocs com ses Vergunyes. No es poden descartar però altres possibilitats donada l'antiguitat del nom que es remonta com a mínim fins a 1576. En aquest any Gabriel Piris llogà el seu rafal situat "junt a les trompes" segons ha documentat l'historiador José Villalonga.


NOTA: Pels Estims de 1685 sabem que ses Trompes estaven valoraven en 2.000 lliures i que pertanyien a la Inquisició que les havia confiscades al xueta Agustí Antoni Cortès ("lo Rafal de la Soledat y de las Trompas de la Recepta antes de Agustí Antoni Cortes"). En aquest article es detallen algunes confiscacions de béns a judaïtzants en aquell període.

 

Ses Trompes (Palma)