Avui és una pura ruïna però hi hagué un temps en que l'hostalet de Son Quint del coll de Son Marill estava ple de vida. Abans de la construcció de les modernes carreteres els viatgers provinents de Ciutat arribaven fins el coll en carro i seguien en bístia cap a Puigpunyent o cap a Calvià.

I com sabem això ? Perquè tenim el dietari del doctor Joaquim Fiol i Estada de Montcaira (1728-1790), doctor en ambdós drets (civil i canònic) el qual recollí les seves vivències entre els anys 1782-1788. Del dietari ens ha cridat especialment l'atenció el relat dels dies 21 i 22 d'octubre de 1782:

21. A les 9 3/4 essent pasat per case el Dr Gabriel Noguera ab la Calesa som partit ab ell a la visura de Galatxo; som arribats ab la calesa fins al hostalet de son Quint; y apeats nos som posats a sella y som arribats a Son Gabriel Marti a las 4 3/4 havent menjat en el hostal devellant el coll un rostit (etc).

22. A les 8 del matí despres de oida Misa y berenat nos som posats en cami per anar en el Puig de Galatxo, a cuya falda som arribats a las deu; de alli som pujats a peu al Puig fins a les 12, y de esta hora fins ala una 1/4 havem rahonat y continuat los actes de visura: despres som abaxats, havem dinat a la falda de rostit; rem, sindria etc, y seguidament som pujats a la eminencia lateral o muntañeta que se diu el mortelaso [es Morralàs] y som anats tambe a veurer altre fita o creu a una altre distancia; en lo que havem empleat fins fosch de tot; de alli som partits a peu a las foscas caminant per despeñaders dos horas y essent a la barrera havem coalcat fins a Son Gabriel Marti ahont havem arribat a las 8 2/4 ab lluna.

Del relat es deduix que el doctor Fiol va intervenir en un litigi per la delimitació de la finca de Galatzó que el va portar a revisar les fites fins a dalt del puig i les seves immediacions.

Però també tenim altres referències més sinistres de l'indret. Com en altres límits de terme es posaven forques com el pont d'Inca com exemple del que podien esperar els malfactors, al coll de Son Marill s'hi posà un ganxo de ferro per a penjar un bocí del cos dels bandejats que havien estat executats.

Alguna cosa hem millorat.

 

NOTA: PONS, Antoni (1935): El dietari del Dr. Fiol. Publicacions de la Societat Arqueològica Lul·liana.

 

Hostalet de Son Quint (coll de Son Marill)