Un rutló és una pedra de forma tronco-cònica, que s'emprava antigament a les tafones per esclafar les olives i treure'n l'oli. Rutlons de majors dimensions s'empraven per aplanar els camins o els trespols de les eres (DCVB).

A Mallorca hi ha dos indrets molt diferents que es coneixen amb aquest mateix nom, es Rutló. Un d'ells el trobam al municipi d'Escorca i és una metàfora que designa un gran penyal de forma cilíndrica situat al vessant de migjorn del puig de Massanella, a prop del límit entre l'alzinar i el roquissar del cim.

L'altre rutló es localitza a una zona urbana del terme de Palma. És el nom amb que es coneix la plaça d'Establiments situada al turó on es creuen el camí d'Esporles i el camí de Sarrià. En aquest cas desconeixem si el nom, ja recollit pel cardenal Despuig en el seu Mapa de l'Illa de Mallorca, feia referència a un rutló real o era també una metàfora.

 

es Rutló (Massanella)

es Rutló (Massanella)

Rutló de tafona

Tremuja i rutló